banner-lachebekje-blue.png

Team Lachebekje

Kathleen, Anneke, Annelies, Céline en Anke

Kathleen Beliën is de verantwoordelijke van 't Lachebekje. Zij is afgestudeerd in 2006 als kinderverzorgster. Daarna heeft ze gewerkt in een buitenschoolse kinderopvang en een kinderdagverblijf. Sinds haar 15 jaar is ze al zeer actief bezig met kinderen en jeugd: babysitten, kleuterdansen, speelpleinwerking en jeugdbeweging. Na enkele jaren ervaring te hebben opgedaan, heeft ze haar droom waargemaakt en haar eigen kinderdagverblijf opgestart. Anneke Van Hoof werkt sinds september 2011 bij ’t Lachebekje. Annelies De Herdt werkt sinds april 2012 bij 't Lachebekje. Céline Verschueren werkt sinds januari 2013 bij 't Lachebekje. Anke Devriendt werkt sinds augustus 2018 bij 't Lachebekje. Samen met Kathleen geven ze kinderen de knuffels, troost en plezier die ze nodig hebben.

Pedagogisch beleid

Wij zetten het kind centraal!

Binnen ’t Lachebekje verstaan we onder verantwoorde kinderopvang: kinderopvang die bijdraagt tot een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Wij proberen deze ruimte zo gezellig mogelijk in te richten met verschillende hoeken: een plaats om tot rust te komen, een plaats om zich uit te leven, een plaats om een boekje te lezen, een plaats voor creatieve uitspattingen, …. Uw kind krijgt de nodige rust, naar eigen behoefte en zal gestimuleerd worden om zich telkens verder te ontwikkelen. Heeft uw kind het moeilijk, kan het rekenen op de nodige troost.

Knuffelarmen en geborgenheid zijn er in ’t Lachebekje in overvloed! Uw kind zal een vertrouwensband krijgen met de kinderbegeleiders, wat belangrijk is voor het ‘emotioneel veilig voelen’ van uw kind in de kinderopvang.

Wij hechten veel belang aan de pedagogische groei van uw kind, want dat draagt bij tot zijn/haar verdere groei in het leven, in de maatschappij. U wordt hiervan op de hoogte gehouden via de babbel met de kinderbegeleiders, het heen- en weerschriftje én Ziko-Vo.

Al ons pedagogisch handelen gaat samen met de zorgactiviteiten, omdat wij er in geloven dat deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Elk kind heeft andere noden, elk kind heeft andere behoeften, kortom elk kind is een individu met een ander handleiding. Wij beschouwen het als onze taak om elk kind bij te staan bij zowel de affectieve, morele als cognitieve ontwikkeling.

Ons pedagogisch beleid is neergeschreven, om u op de hoogte te brengen van hoe wij in het kinderdagverblijf werken omtrent de ontwikkeling van uw kind. Maar ook om onszelf als team te evalueren, om ons te laten groeien én te laten leren van elkaar.

Opvoeden in samenspraak

Door uw kind aan ons toe te vertrouwen, geeft u te kennen uw opvoedkundige taak en verantwoordelijkheid met het kinderdagverblijf te willen delen. Wij hechten veel belang aan de hechte band die uw kind zal ontwikkelen met de kinderbegeleiding.

Even onmisbaar voor de goede gang van zaken is de dagelijkse informatie-uitwisseling over het wel-en-wee van uw kind. Ook moeilijkheden moeten openhartig besproken kunnen worden.

Het spreekt vanzelf dat wij uw keuze voor de combinatie van werk en gezin willen helpen realiseren.

In ’t Lachebekje werken we met bekwame en toegewijde medewerkers die permanent bijgeschoold worden. Deze mensen maken het kinderdagverblijf tot wat het is. Met andere woorden, “de kwaliteit van het kinderdagverblijf wordt gegarandeerd door zijn medewerkers.”

Zorgcontinuïteit

Wanneer u uw kind naar ons kinderdagverblijf brengt, vertrouwt u het toe aan de professionele zorg van de kinderbegeleiders.

Voor jonge kinderen is het belangrijk om elke dag opgevangen te worden op dezelfde veilige, vertrouwde plek, in de buurt van bekende, betrouwbare volwassenen, dat is belangrijk voor de hechting van uw kind. Het maximaal creëren van continuïteit in zorg is een heel belangrijke pijler in ons kinderdagverblijf.

Wij opteren voor een verticale opvang; baby’s en peuters vertoeven in dezelfde ruimte, in de dezelfde leefgroep. De baby’s worden gestimuleerd door de peuters en de peuters leren rekening te houden met, en te zorgen voor de kleintjes.

Zelfstandigheid

Elk kind krijgt een bepaalde zelfstandigheid mee in onze kinderopvang. Jezelf leren goed voelen in een groep, maar ook voor jezelf leren opkomen op een correcte manier. Wanneer een kind iets wil, zal het leren dat te vragen en niet zomaar af te pakken.

Het opruimen van het speelgoed wordt met z’n allen spelenderwijs gedaan. Kleine opdrachtjes brengen de peuter ertoe om alles netjes op te bergen.

Vanaf 1 jaar leren de peuters zelf eten, drinken, en hun kleren uitdoen. Met oog op de zindelijkheidstraining is het dus aangeraden om ‘makkelijke’ broekjes aan te doen ( géén salopetten, te smalle broeken, …).

Ervaringsgebieden

Ons kinderdagverblijf wil een zo volledig mogelijk pakket aanbieden aan elk kind. Wij zijn immers de start van zijn/haar verder sociale en maatschappelijke leven. Dat is één van de redenen waarom wij met een tweewekelijks thema werken… In het heen- en weer schriftje kan u zien rond welk thema wij werken, dat gaat van beroepen, over kleuren en vormen, feestdagen, kortom een gevarieerd aanbod. Per thema zal het aanbod ook verschillend zijn, knutselen (met aandacht voor verschillende materialen), liedjes, gedichtjes, boeken, beweging, …. alles in de leefwereld van de kinderen.

Sociale ontwikkeling

Doordat ons kinderdagverblijf werkt met een verticale opvang, stimuleren de kinderen elkaar om te leren van elkaar én te zorgen voor elkaar.

De kinderen worden ook door de kinderbegeleiders gestimuleerd om elkaar te waarderen, te respecteren en rekening te houden met elkaar. De ontwikkeling van het ene kind mag niet belemmerd worden door het andere kind.

Er wordt aangeleerd dat ze ook rekening moeten houden met anderen: even wachten tot de ander gedaan heeft met eten, tijdens een activiteit samen liedjes zingen, boekjes lezen en knutselen.

Het opzettelijk elkaar bezeren zoals slaan, schoppen, bijten of knijpen wordt door niemand getolereerd en zal onmiddellijk met de ouders worden besproken.

Om de sociale vaardigheden tijdens een conflictsituatie te realiseren, afhankelijk van de leeftijd, wordt er verwacht van de kinderen, dat ze samen tot een oplossing komen.

Hun positieve sociale omgang wordt door de kinderbegeleiding aangemoedigd!

Creatieve ontwikkeling

Wij stimuleren de creatieve ontwikkeling van de kinderen door ze allerlei verschillende materialen en activiteiten aan te bieden. Wat kunnen we met modder doen? Wat gebeurd er als je kleuren mengt? Wat kunnen we allemaal met blokken maken? Hoe voelt zand? Hoe schilderen we met een borstel? Wat is stempelen? Wat is knippen?…

Wij proberen de fantasie van de kinderen te stimuleren, door van elke activiteit een verhaaltje te maken. Wat doen we? Waarom doen we dat? Waar? Hoe?

Bij het knutselen gaat het niet alleen om het eindresultaat. De ervaring die de kinderen hebben beleefd van het ontdekken van het aangeboden materiaal staat centraal, in groep of in kleine groepjes.

Motorische ontwikkeling

Bij de motorische ontwikkeling maken we onderscheid tussen de grove motoriek en de fijne motoriek.

De motorische ontwikkeling gaat heel snel bij kleine kinderen. Een pasgeboren baby is totaal afhankelijk van anderen, maar binnen 2,5 jaar heeft het kind een grote mate van zelfstandigheid ontwikkeld. Ieder kind doet dat in zijn eigen tempo, waar rekening mee gehouden wordt.

De grove motoriek wordt geoefend bij kruipen, stappen, rennen, fietsen, klimmen, springen, enz..

De fijne motoriek wordt geoefend d.m.v. knutselen, verven, puzzelen en/of spelen met constructiemateriaal, aan-en uitkleden, eten en drinken.

De kinderbegeleiding stimuleert elk kind in zijn eigen motorische ontwikkeling: aanmoediging-uitdaging-samen doen-beloning. Communicatie met de ouders vinden wij hier heel belangrijk, hou ons op de hoogte van wat uw kindje thuis al doet (vb. zitten, rollen, kruipen, …)

Taalontwikkeling

Het stokpaardje van ons kinderdagverblijf! Wat is er mooier dan uw kleintje’s eerste woordjes?

Reeds bij de baby’s stimuleren wij de taalontwikkeling. Kinderbegeleiders spreken elk kind individueel aan, in een taal die afgestemd is op hun niveau, maar die ook verrijkt. (Prenten)Boekjes lezen, liedjes zingen, kleuren en vormen leren,… een pallet aan nieuwe woordjes wordt hen elke keer opnieuw aangereikt. Alweer grijpen we hier terug naar ons tweewekelijkse thema, alsook naar het zingen van een hitparade aan kinderliedjes!

Wanneer kinderen meertalig worden opgevoed zullen wij daar ook in meehelpen, waar mogelijk!

Uw kindje’s non-verbale expressie wordt ondersteund met onze rijke taal en zo stimuleren we hun taalontwikkeling.

Cognitieve ontwikkeling

Bij de baby’s begint de verstandelijke ontwikkeling met het vasthouden, proeven, kijken naar en bewegen van voorwerpen. Hierdoor leren de kinderen deze voorwerpen kennen en herkennen, om vervolgens te leren combineren en oorzaak en gevolg te ontdekken. Zo verandert het spelmateriaal van rammelaar naar een activity-center, vormenspel of kiekeboe-spel.

Door het aanbieden van puzzels, constructiemateriaal, spelletjes en andere gerichte activiteiten wordt de verstandelijke ontwikkeling verder gestimuleerd, via het werken met thema’s.

Een belangrijk onderdeel van de verstandelijke ontwikkeling is de taalontwikkeling. Baby’s reageren op het praten van de begeleiding door zelf ook geluidjes te maken. Naast het reageren op deze geluidjes, wordt de taalontwikkeling gestimuleerd door het zingen van liedjes, lezen van boekjes en verwoorden van handelingen bij het verschonen. Zo leert het kind zijn eerste Nederlandse woordjes, gaat begrijpen wat anderen zeggen en gaat uiteindelijk zelf praten.

Emotionele ontwikkeling

Voor de ontwikkeling van het gevoelsleven is een vertrouwde omgeving van essentieel belang. Baby’s hebben behoefte aan contact en laten dit vaak merken door vb. te lachen of te huilen. Ook een baby heeft nood aan individuele aandacht. Knuffelen, kriebelspelletjes, samen een toren proberen bouwen…elk kind krijgt die individuele aandacht. En ook bij de momenten waar de peuters gestimuleerd worden, bv. het zingen van liedjes, worden de baby’s betrokken. Samen op de schoot liedjes zingen vinden ook baby’s leuk.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen de gelegenheid krijgen om hun gevoelens zoals boosheid, angst, verdriet en vreugde te uiten. Bij boosheid benaderen we de kinderen positief, we leren de kinderen wat wel en wat niet kan, waar de grens ligt. Bij gedragsverandering (bv. de komst van een broertje of een zusje) wordt er eerst naar de oorzaak gekeken zodat wij kunnen samenwerken met de ouders.

Via observaties van welbevinden en betrokkenheid kunnen we zien hoe uw kind zich voelt en speelt binnen ons kinderdagverblijf. Elke dag kan u – via smiley’s – in het heen en weer-schriftje zien hoe uw kindje zich die dag voelde en hoe het gegeten heeft. Om onszelf te reflecteren hanteren wij op regelmatige basis het Ziko-systeem (zoals hieronder beschreven).

Ziko

Ziko: Op regelmatige basis doen wij een kwaliteitsmeting waarin wij het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind in ons kinderdagverblijf observeren. Op basis van die meting sturen wij ons pedagogisch en organisatorisch beleid bij. Maar ook uw mening als ouder is voor ons belangrijk, de tevredenheidsenquète is een belangrijke stap in die communicatie. Doch een persoonlijk gesprek met u is de beste spiegel op onze werking!

Ziko-Vo: Het functioneren en de ontwikkeling van elk kind wordt opgevolgd met Ziko-Vo. Om de 3 maanden zal u een portret van uw kind ontvangen waarin zijn/haar ontwikkeling en functioneren in kaart gebracht worden. Dit portret is een uitnodiging voor een gesprek met de kinderbegeleider over uw kind in het kinderdagverblijf dat zeker verrijkt wordt met ervaringen van de ouders.

Zindelijkheidtraining

Vanaf de leeftijd van ongeveer 2 jaar starten we, in overleg met de ouders, met de zindelijkheidstraining. Wij raden aan om samen de zindelijkheidstraining te bespreken. U kan bij ons een boekje bekomen waarin staat hoe u zo’n potjestraining best aanpakt. (Het boekje kan u vragen bij aanvang van de training.) Wij opteren voor het dragen van onderbroekjes, géén broek-luiers, omdat het kind zo veel beter voelt wanneer hij/zij naar het potje moet. De kinderen hebben niet meer de comfortabele warmte van de luier. Makkelijke kledij is een must wanneer je kind op het potje gaat. Voorzie genoeg onderbroekjes en extra reservekledij.

Kinderen die aan de zindelijkheidstraining beginnen, krijgen extra positieve aandacht en als beloning mogen ze een stempel zetten op hun persoonlijke ‘potjeskaart’. “Wij opteren om uw beloningssysteem af te stemmen op het onze: stempels, stickers, … .” Koekjes en grotere beloningen zijn misschien thuis aantrekkelijk, maar niet mogelijk in de opvang. We willen vermijden dat de zindelijkheidstraining thuis wel lukt, maar in de opvang niet ‘interessant’ genoeg is.

Overgang naar de kleuterschool

Het uitstapmoment wordt voor elk kind principieel vastgelegd op 2,5 jaar. Bij de opmaak van het opvangplan wordt de einddatum in die zin vastgelegd.

Deze regel kan in uitzonderlijke gevallen worden overschreden (bv. in het geval dat een kind toch nog niet schoolrijp is), altijd in wederzijdse communicatie met de ouders! Of voor een kind een uitzondering wordt gemaakt, wordt bepaald door de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf.

De peuters worden voorbereid op de stap naar ‘de grote school’.

De kinderbegeleider maakt hen met de kleuterschool vertrouwd via spelletjes en verhaaltjes. Als u vragen heeft omtrent de schoolrijpheid van uw kindje, kan u altijd terecht bij ons. Wij raden de ouders aan om in dezelfde periode met hun kind naar de school te gaan om kennis te maken. Meestal zorgt een goede voorbereiding voor een vlottere overgang. Naast praktische omstandigheden spelen vooral ontwikkelingsfactoren een rol, zoals zindelijkheid, taalontwikkeling, sociale integratie en behoefte aan slaap.

Samenwerken met de ouders

Wij willen nauw samenwerken met de ouders. Tenslotte zorgen we samen voor de opvoeding van uw kind, een goede communicatie is daarbij van een cruciaal belang.

Wij verstrekken de ouders alle informatie over onze manier van werken en houden hen voortdurend op de hoogte van de ervaringen met hun kind. De ouders geven het kinderdagverblijf alle inlichtingen die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van het kind. Zij kunnen met al hun vragen terecht bij de kinderbegeleiders.

Uw suggesties en opmerkingen worden gewaardeerd. Op geregelde tijdstippen zal u via een enquête gevraagd worden naar evaluatie van onze werking. Laat ons duidelijk stellen dat we alle opmerkingen als opbouwende kritiek zien en u bijgevolg niet bang hoeft te zijn dat uw kind hierdoor anders behandeld zou worden.

Deze enquètes worden besproken met het team en de werking wordt –waar nodig en mogelijk- bijgestuurd. U zal de veranderingen hopelijk zelf kunnen ontdekken én u word hier ook van op de hoogte gebracht via het heen- en weerschriftje.

Elk jaar organiseren wij ook een ‘mama-dag’, een ‘papa-dag’ en een nieuwjaarsreceptie om ouders de kans te geven om ook onderling van gedachten te wisselen, ervaringen te delen, …

Ouders krijgen via de mama- en papadagen ook de kans om een dagje mee te draaien in de dagelijkse opvang/leefwereld van hun kind.